logo
Danish

Monday 22nd of October 2018
Genåbning og plan for fremtidig udnyttelse af Sønderho Gamle Fuglekøje

Det er hensigten, at Fuglekøjen igen skal fungere som fuglekøje med fangst af fugle. Endvidere skal det være muligt, at besøge Fuglekøjen og opleve den historiske atmosfære fra tidligere tider. Gennem en direkte formidling skal det for den besøgende belyses hvorledes Fuglekøjen fungerer og i hvilke natur- og kultur-historiske sammenhænge den indgår i, herunder at fuglefangst gennem tiderne har været en økonomisk vigtig faktor. Brugen af fuglekøjer har været udbredt i hele vadehavsområdet, hvor de første dukkede op i Middelalderen.

I formidlingen og oplevelsen skal der være mulighed for at sætte fuglekøjer og fugletrækket over Fanø i et både lokalt, nationalt og globalt perspektiv. For det første med fokus på fuglekøjernes store betydning for Fanø og forekomsten af fugle på rastepladserne omkring øen. Set i det nationale perspektiv er der omkring Fanø landets største koncentrationer af en række fuglearter, ligesom meget store antal trækker forbi på grund af den ruse-effekt som dannes af den jyske vestkyst. Det drejer sig om arter som strandskade, strandhjejle, stor præstekrave, sandløber, dværgryle, stor regnspove, falke, pibere og drosler. I det globale perspektiv er vadehavet en af de vigtigste rastepladser for de millioner af vandfugle der benytter den Østatlantiske flyvevej, som er benævnelse for trækruten mellem de arktiske ynglepladser og overvintringsområderne, der strækker sig langs kysterne ned til Sydafrika.
Fuglefangsten i fuglekøjen skal ud over formidling også bidrage til forskning i fugletræk og dermed øge vort kendskab til fuglene, deres trækveje og overlevelse og medvirke til en bæredygtig benyttelse og beskyttelse af fuglebestandene.

Handleplan for genåbning af Sønderho Gamle Fuglekøje.

Mål:
I løbet af 2006 skal Sønderho Gamle Fuglekøje åbnes for besøgende.


Handleplan:

  • Der er nedsat en styregruppe i 2002.
  • Styregruppen har ansøgt om midler til oprydning og udarbejdelse af prospekt.
  • I foråret 2003 er der foretaget oprydning i Fuglekøjen og retablering af sti-systemet.
  • Fra sidst på året 2003 ansøgtes om økonomiske midler hos diverse fonde og andre. Der søges fortsat om midler til færdiggørelse af projektet.
  • Fra efteråret 2004 blev arbejdet begyndt og
  • I 2006 åbnes Fuglekøjen

 

                                                                    

Fangstmand Axel Brinch tilser en af ruserne i Fuglekøjen
Fangstmand Axel Brinch tilser en af ruserne i Fuglekøjen
Lånt med tilladelse fra BYGD

  

 

 


Sandløber fouragerer inden rejsen går videre.
Foto: Kim Fischer